Splošni pogoji v zvezi z uporabo programskega paketa Amebis Besana

(v nadaljevanju: splošni pogoji); ver. 4.1

med uporabnikom programskega paketa Amebis Besana (v nadaljevanju: uporabnik)
in podjetjem Amebis, d.o.o., Kamnik, ID DDV SI48655074 (v nadaljevanju: proizvajalec)

I. Razlage pojmov

1. člen

Programski paket: programski paket Amebis Besana

Število licenc programskega paketa:

Spletna uporaba: uporaba programskega paketa v okviru spletnega mesta https://besana.amebis.si/.

Naročnik: uporabnik, ki je do pravice uporabe programskega paketa prišel na podlagi sklenitve naročniškega razmerja ali pogodbe.

Končni uporabnik: fizična oseba, ki na napravi za osebno rabo uporablja programski paket.

Naprava: računalnik, telefon, tablica in vsaka druga naprava končnih uporabnikov za osebno rabo, na katero se lahko namesti programski paket ali pa se na njej programski paket uporablja preko spleta.

Pravna oseba: organizacija, družba in tudi fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti (samostojni podjetnik, samostojna podjetnica in zasebniki).

II. Veljavnost splošnih pogojev

2. člen

Ti splošni pogoji veljajo za proizvajalca na eni in za uporabnika na drugi strani. Splošni pogoji začnejo veljati, takoj ko uporabnik pridobi pravico uporabe programskega paketa, oziroma najkasneje, ko uporabnik ob namestitvi programskega paketa poda soglasje k splošnim pogojem. Splošni pogoji veljajo do datuma, ko uporabniku preneha naročniško razmerje ali poteče obdobje delovanja in programski paket preneha delovati.

V primeru spletne uporabe začnejo splošni pogoji veljati takoj in se obnavljajo z vsako uporabo programskega paketa, prenehanje veljavnosti pa nastopi eno leto po zadnji uporabi.

Če se naknadno, po prenehanju veljavnosti splošnih pogojev za uporabnika, ugotovi, da je uporabnik v času veljavnosti splošnih pogojev kršil katerokoli določilo 5., 6., 7., 8. ali 9. člena, je uporabnik enako kazensko in odškodninsko odgovoren (10. člen), kot je bil v času veljavnosti splošnih pogojev.

S sprejetjem splošnih pogojev uporabnik soglaša tudi s pravnim obvestilom in cenikom proizvajalca za programski paket.

III. Pravice in obveznosti uporabnika

3. člen

Proizvajalec dovoljuje uporabniku uporabljati programski paket v skladu z veljavnimi predpisi s področja varovanja avtorskih in sorodnih pravic in mednarodnimi akti s tega področja. Dovoljenje velja izključno za programski paket.

4. člen

S sprejemom teh splošnih pogojev uporabnik pridobi le pravico do uporabe programskega paketa. Proizvajalec na uporabnika ne prenaša nobenih drugih upravičenj.

5. člen

Enoračunalniške enouporabniške, preizkusne in omrežne licence programskega paketa se lahko nameščajo samo na naprave končnih uporabnikov.

Nameščanje teh licenc brez posebnega dovoljenja proizvajalca na druge naprave, npr. strežnike, ni dovoljeno.

Uporabnik lahko namesti te licence programskega paketa na največ toliko napravah končnih uporabnikov, kolikor licenc tega programskega paketa je pridobil na osnovi naročnine ali pogodbe, ali toliko napravah, kolikor preizkusnih licenc je pridobil pri proizvajalcu.

6. člen

Osebna nekomercialna raba programskega paketa je namenjena izključno fizičnim osebam. Pravne osebe za to obliko rabe ne morejo skleniti pogodbenega ali naročniškega razmerja, prav tako pa tudi ne smejo namestiti in uporabljati te oblike.

V primeru kršitve je uporabnik pravna oseba dolžan plačati pogodbeno kazen za vsako leto uporabe posebej od dneva nakupa ali pridobitve licenc skupaj z zamudnimi obrestmi. Tekoče obdobje uporabe šteje kot eno leto.

Vrednost letne pogodbene kazni: število licenc oblike osebna raba se pomnoži z dvakratno vrednostjo letne naročnine za eno licenco oblike poslovna raba.

7. člen

Če uporabnik programski paket kakorkoli vključi v programe, izdelke, storitve, spletne strani, spletne aplikacije …, ali če uporabnik omogoči uporabo vsaj ene licence programskega paketa več uporabnikom sočasno, se to šteje za komercialno rabo.

V komercialno rabo spadajo tudi distribucija, trženje, prodaja, dajanje v najem in posojanje programskega paketa.

Različic programskega paketa »Osebna nekomercialna raba« in »Poslovna interna raba« uporabnik ne sme uporabljati izven okvira nekomercialne osebne ali nekomercialne interne rabe. Vsaka drugačna raba šteje kot komercialna raba.

8. člen

Brez pisnega dovoljenja proizvajalca uporabnik ne sme:

  1. nepooblaščeno razmnoževati, spreminjati ali dopolnjevati programskega paketa in njegovih delov,
  2. omogočiti uporabo programskega paketa uporabnikom preko mrežnih ali spletnih protokolov,
  3. programskega paketa uporabljati za komercialno rabo,
  4. izbrisati ali kako drugače odstraniti oznak proizvajalca iz programskega paketa ali spremne dokumentacije.

9. člen

Uporabnik mora na ustrezen način, aktivno, z največjo skrbnostjo poskrbeti, da se na trgu ne pojavi nelegalna kopija njegovega programskega paketa. Uporabnik to doseže z ustrezno hrambo podatkov programskega paketa, navodili zaposlenim, članom ali upravičencem, nadzorom svojih otrok in podobno.

10. člen

Če uporabnik krši 5. ali 6. ali 7. člen ali katerokoli določilo 8. člena, ali če se na trgu pojavi nelegalna kopija programskega paketa uporabnika ali vsaj ena koda licence programskega paketa uporabnika, šteje, da je uporabnik kršil svoje obveznosti in se domneva njegova odškodninska odgovornost. V primeru programskega paketa ter pripadajočih licenc velja, da je uporabnik kršil svoje obveznosti za vse licence programskega paketa.

V primeru kršitve navedenih obveznosti je uporabnik kazensko in odškodninsko odgovoren, proizvajalec pa si pridržuje pravico, da poleg sodnega pregona uporabniku lahko v prihodnje onemogoči uporabo in/ali nakup proizvajalčevih izdelkov in storitev. Enak ukrep velja tudi v primeru, da proizvajalec utemeljeno sumi, da uporabnik namerno ali nenamerno škodi avtorstvu proizvajalca.

Če višina škode ni ugotovljiva oz. je ugotovljiva z nesorazmernimi stroški, pripada proizvajalcu pavšalna odškodnina.

Letna pavšalna odškodnina za programski paket se upošteva za vsako leto uporabe posebej od dneva nakupa ali pridobitve programskega paketa skupaj z zamudnimi obrestmi. Tekoče obdobje uporabe šteje kot eno leto.

Za enoračunalniške licence, omrežne licence in preizkusne licence je letna pavšalna odškodnina za eno licenco 10.000 (deset tisoč) EUR.

Za enouporabniške licence je letna pavšalna odškodnina za eno licenco 150.000 (sto petdeset tisoč) EUR.

Celotna letna pavšalna odškodnina je v primeru licenc zmnožek ustrezne letne pavšalne odškodnine za eno licenco (odvisno od vrste licenc) s številom vseh licenc programskega paketa uporabnika.

11. člen

Če od dneva pridobitve programskega paketa ni preteklo več kot 30 dni in če se naročnik ni seznanil s splošnimi pogoji ob pridobitvi, temveč šele ob namestitvi programskega paketa, in če je ob namestitvi naročnik izbral možnost, da splošnih pogojev ne sprejema, ima naročnik pravico zahtevati razveljavitev naročila in vračilo kupnine ob sočasnem vračilu prejetega proizvajalcu in podaji izjave v smislu 4. odstavka 13. člena teh splošnih pogojev.

12. člen

Uporabnik je v primeru nedelovanja ali napake v programskem paketu dolžan o tem obvestiti proizvajalca v roku 15 dni.

IV. Pravice in obveznosti proizvajalca

13. člen

Za programski paket proizvajalec jamči delovanje v skladu z opisi, podanimi v proizvajalčevi dokumentaciji.

Proizvajalec si bo prizadeval nuditi uporabniku pomoč pri uporabi programskega paketa v obsegu, ki je običajen za prodajo programske opreme na slovenskem trgu.

V času delovanja se bo proizvajalec trudil odpraviti morebitne programske napake, zaradi katerih bi bil programski paket za uporabnika neuporaben.

Če proizvajalcu napake, za katero je kriv sam, ne uspe odpraviti v roku 30 dni od dne, ko je izvedel za njen opis in okoliščine, je dolžan na zahtevo naročnika, naročniku vrniti znesek trenutne enoletne vrednosti naročnine programskega paketa. V tem primeru v celoti prenehajo veljati ti splošni pogoji, naročnik pa mora vrniti proizvajalcu vso pripadajočo dokumentacijo, izbrisati vse namestitve programskega paketa ter proizvajalcu podati pisno izjavo, da je v celoti upošteval 5., 6., 7., 8. in 9. člen teh splošnih pogojev.

Razen zgoraj opisanega jamstva proizvajalec ne more jamčiti in odgovarjati za uporabnost programskega paketa v uporabnikovem poslovnem okolju, niti ni zavezan dajati kakršne koli druge brezplačne pomoči in popravkov.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za uporabnost programskega paketa na računalniški opremi, ki ni popolnoma združljiva s strojno in programsko opremo, navedeno v sistemskih zahtevah programskega paketa.

Uporabnik soglaša, da je seznanjen s funkcionalnostjo in načinom delovanja programskega paketa in da zaradi tega ne bo imel nikakršnih odškodninskih zahtevkov do proizvajalca.

14. člen

Proizvajalec ne odgovarja za kakršno koli posredno ali neposredno materialno ali nematerialno škodo ali morebitno izgubo dohodka, ki bi nastala zaradi uporabe programskega paketa. Uporabnik se strinja, da programski paket uporablja na lastno odgovornost.

15. člen

Vse pravice, ki niso posebej določene, si pridržuje proizvajalec.

V. Obdobje delovanja

16. člen

Obdobje delovanja programskega paketa za naročnike določa naročniško razmerje.

Za vse ostale uporabnike obdobje delovanja po lastni presoji določi in po potrebi spreminja proizvajalec.

Podatki o trajanju in zaključku tekočega obdobja delovanja programskega paketa so v primeru licenc na voljo v vizitki programskega paketa.

VI. Naročniško razmerje

17. člen

Naročniško razmerje nastane na osnovi naročila naročnika ali sklenjene pogodbe z naročnikom na dan naročila oz pogodbe.

18. člen

Če ni izrecno drugače določeno, je naročniško razmerje vezano na enoletno obdobje delovanja programskega paketa.

Do odpovedi se naročniško razmerje po končanem obdobju delovanja samodejno podaljša za naslednje obdobje delovanja.

19. člen

Naročnina se obračunava in plačuje za naslednje obdobje delovanja. Za obračun storitev se uporabljajo podatki proizvajalca.

Račun za naslednje obdobje delovanja bo proizvajalec poslal naročniku v zadnjem mesecu tekočega obdobja delovanja.

Če naročnik računa ne prejme in o tem ne obvesti proizvajalca do zaključka tekočega obdobja, se šteje, da je naročnik račun za naslednje obdobje prejel pravočasno pred zaključkom tekočega obdobja.

20. člen

Naročnikova odpoved naročniškega razmerja velja vedno za naslednje obdobje delovanja. Tekočega obdobja delovanja naročnik ne more odpovedati.

Da odpoved učinkuje, mora biti odpoved naročniškega razmerja s strani naročnika posredovana pisno (lahko v obliki e-pisma), najkasneje do zaključka tekočega obdobja delovanja.

21. člen

Naročnik je dolžan proizvajalcu najkasneje v 15 dneh sporočiti vsako spremembo kontaktnih podatkov, spremembo v zvezi z računi, prek katerih posluje, in spremembo drugih podatkov, ki so pomembni za proizvajalca. Vsi stroški, nastali zaradi nepravočasno sporočenih oziroma nesporočenih podatkov, bremenijo naročnika.

22. člen

Naročnik je dolžan vse svoje obveznosti poravnati v roku plačila računa. Če naročnik zamuja s plačilom, je poleg zneska računa dolžan poravnati tudi najvišje z zakonom predpisane zamudne obresti in stroške opominjanja.

Če proizvajalec pet dni po izdaji tretjega opomina ne prejme plačila, ima pravico proti naročniku sprožiti postopek izvršbe.

23. člen

Če naročnik zamuja s plačilom za več kot 60 dni, ima proizvajalec pravico naročniško razmerje enostransko prekiniti, naročniku pa lahko v prihodnje onemogoči nakup svojih izdelkov.

VII. Končne določbe

24. člen

Določila teh splošnih pogojev veljajo v primeru, če niso v nasprotju z vsebino kakršnih koli drugih pisnih dogovorov med proizvajalcem in uporabnikom.

25. člen

Proizvajalec lahko v skladu s svojo poslovno politiko spremeni splošne pogoje. O vsaki spremembi splošnih pogojev mora proizvajalec obvestiti uporabnike z objavo teh sprememb na svoji spletni strani.

Nestrinjanje s spremembami splošnih pogojev, z navedbo predmeta nestrinjanja, uporabnik izrazi pisno, poslano s priporočeno pošto na naslov proizvajalca, najkasneje en mesec po uveljavitvi sprememb.

Če se naročniku in proizvajalcu ne uspe dogovoriti o spremembah, ki so predmet nestrinjanja, za naročnika do zaključka tekočega obdobja delovanja programskega paketa veljajo splošni pogoji, ki so bili v veljavi pred spremembo, proizvajalec pa si pridržuje pravico prekiniti naročniško razmerje.

Z izjemo naročnikov si proizvajalec pridržuje pravico, da uporabniku onemogoči delovanje programskega paketa, če se uporabnik ne strinjanja s spremembami splošnih pogojev.

26. člen

Ti splošni pogoji z oznako verzije ver. 4.1 veljajo od 1. maja 2018 dalje.

27. člen

Morebitne spore v zvezi s temi splošnimi pogoji bo reševalo pristojno sodišče v Kamniku.